Z historii kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu

Redemptorystów Elbląg poznał w roku 1949. Wtedy to, na zapro­szenie ks. Wacława Hipsza, administratora dekanatu i parafii św. Mi­kołaja, przyjechało 15 misjonarzy z 5 placówek redemptorystów w Polsce. Przeprowadzili wielkie Misje św. w kościołach i kaplicach el­bląskich, w dniach od 10 do 19 września. Misje te spowodowały po­trzebę założenia stałej placówki redemptorystów w Elblągu. Stara­nia stały się bardziej realne po październiku 1956 roku, gdy tro­chę złagodniały represje władz wobec Kościoła katolickiego.

Panorama Elbląga w kierunku kościoła św. Mikołaja (obecna katedra)

23 lutego 1957 roku bp Tomasz Wilczyński wydał pismo upraw­niające redemptorystów do przejęcia kościoła i posesji przy ul. Ro­botniczej 69. Od początku roku 1948 posługę duszpasterską przy tym kościele pełnił z ramienia parafii św. Mikołaja ks. Teodor Suray. Mieszkał on w pomieszczeniach nad zakrystią. Po otrzymaniu skierowania na inną placówkę, ks. Suray opuścił zajmowane pomieszczenia 27 marca 1957 r. Wtedy redemptoryści mogli przystąpić do przystosowania pomieszczeń dla członków nowej wspólnoty zakonnej.

Pierwsza wspólnota redemptorystów

O. Stanisław Szczurek CSsR

Pismem z dnia 15 marca 1957 r. Prowincjał, o. Kazimierz Hołda CSsR, mianował o. Stanisława Szczurka przełożonym placówki w Elblągu. Przybyli tutaj także: o. Franciszek Jabczyński, o. Jan Grochola, o. Stefan Migrała. Ponieważ był to czas Wielkiego Postu, Ojcowie wyjeżdżali na prace apostolskie w terenie. Gdy wszyscy powrócili na Niedzielę Palmową (14 kwietnia), o. Szczurek rozpoczął rekolekcje dla wier­nych. W Wielkanoc ogłoszono nowy porządek Mszy św. i nabożeństw.

Wspólnota redemptorystów w 1957 roku

Pierwsze Misje św., od 25 kwietnia do 3 mają 1959 r. przeprowa­dzili o. Józef Krok i o. Alfons Wittig. Również ci Ojcowie przepro­wadzili renowację Misji św. od 10 do 14 kwietnia 1960 r. 13 sierpnia 1960r. na dobę zawitała do kościoła re­demptorystów Matka Boża w kopii Obrazu Jasnogórskiego. W licznej asyście księży i przedstawicieli różnych stanów parafian Obraz odwieziono, 14 sierpnia, do parafii w Malborku.

O. Aleksander Drogoś CSsR

Budynek kościoła wymagał poważniejszych prac remontowych. W czerwcu 1959 r. ogłoszono zbiórkę złomu miedzi, mosiądzu i brązu na dzwon, który już 12 grudnia został przywieziony z Przemyśla. Pomimo trudnych warunków, prężnie rozwijało się duszpaster­stwo. Jednocześnie starano się, aby przy kościele powstał samo­dzielny wikariat. Nie było to takie proste. W końcu, po pokonaniu wielu przeszkód, 10 stycznia 1968 r. Ks. bp Józef Drzazga wydał Dekret ustanawiający z dniem 1 lutego 1968 roku osobny wikariat, obejmujący granice terenu wydzielonego z para­fii św. Mikołaja, który dotychczas był obsługiwany przez redemptorystów. 9 maja 1969 r. ks. bp Jan Obłąk dokonał konsekracji nowego ołtarza posoborowego. We wrześniu 1971 r. redemptoryści przeprowadzili kolejne Misje św., a ich renowację we wrześniu 1972 r. 30 grudnia 1973r. dokonano aktu oddania całej parafii pod szczególną opiekę Matki Bożej. Materialnym znakiem był specjalny akt oddania nadesłany z Jasnej Góry.

Ustanowienie parafii i budowa klasztoru

Od lat podejmowane były starania o urzędowe zatwierdzenie placówki duszpasterskiej jako samodzielnej parafii. Władze pań­stwowe nie wyrażały na to zgody. Również wszelkie starania o bu­dowę klasztoru i nowego kościoła spotykały się z odmową. Ostatecznie dnia 6 sierpnia 1975r. Ks. bp Józef Drzazga wydał Dekret erygujący z dniem 1 września 1975 roku parafię przy kościele Matki Boskiej Królowej Polski w Elblągu. Jej pierwszym proboszczem został o. Franciszek Krakowski.

30 września 1976r. Urząd ds. Wyznań wydał zgodę, na budowę nowego klasztoru. W. dniu 25 listopada 1973r. poświęcenia nowego klasztoru dokonał ordynariusz diecezji warmińskiej, bp Józef Glemp.

Budowa nowego kościoła

Wreszcie po latach nieustannego i uporczywego starania się o budowę kościoła, sprawa doczekała się szczęśliwego końca. 1 kwietnia 1981 r. dotarła wiadomość z Kurii o zgodzie władz na rozbudowę istniejącego kościoła (nie było zgody na jego roz­biórkę). 3 grudnia 1981 r. zawiązał się Komitet budowy nowego kościoła. Zbierano też podpisy pod listem żądającym, aby plac obok kościoła, który władze zarezerwowały pod budowę wieżowca, oddać pod budowę nowego kościoła. Po pokonaniu piętrzących się barier, 29 kwietnia 1983 r., otrzymano z województwa pozwolenie na rozpoczęcie budowy. 10 maja rozpoczęto wykopy pod fundamenty. 15 maja 1983 r. bp Julian Wojtkowski poświęcił krzyż i plac budowy.

Budowa nowego kościoła

W grudniu 1982r. kolejnym proboszczem został o. Stefan Koper. On też rozpoczął budowę nowego kościoła. Niespodziewanie nić życia została przerwana. O. Koper zmarł na zawał 8 marca 1984r. 31 maja 1984 r. nowym proboszczem mianowany został O. Ignacy Proszek i pełnił tę funkcję do końca czerwca 1999 roku.

Po śmierci o. Kopra, sprawą budowy kościoła zajął się nowy rektor (czyli przełożony wspólnoty) o. Waldemar Michalski. Od 27 czerwca 1987r. obowiązki budowniczego przejął nowy rektor, o. Aleksander Drogoś, od lipca 1993 r. o. Marian Krakowski, kolejny rektor. W lipcu 1999r. kolejna zmiana osoby odpowiedzialnej za budowę. Nowym rektorem został o. Sławomir Pawłowicz, który pełnił te obowiązki do końca czerwca 2005r. Od lipca 2005 roku do 2018 roku proboszczem był o. Piotr Wiśniewski. Obecnie funkcję tę pełni o. Mariusz Simonicz.

Budowa prezbiterium

Po rozpoczęciu budowy kościoła prace przebiegały dosyć szybko. 3 maja 1984 r. dokonano poświęcenia kamienia węgielnego, pocho­dzącego z murów Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie, a pobłogo­sławionego przez Ojca Świętego Jana Pawła II 16.04.1984r. w Waty­kanie .

18 grudnia 1988r. poświęcono część nowego kościoła i sprawowano w niej pierwszą Mszę św. Od 10 stycznia 1989r. ponownie Msze św. były odprawiane w starym kościele, ze względu na dalsze prace bu­dowlane. Po Wielkanocy 1990 r. przystąpiono do rozbiórki starego kościoła. Na tym miejscu wzniesione zostało prezbiterium nowego kościoła, a Boże Narodzenie 1999r. pasterka mogła być odprawiana już w nowym prezbiterium.

Poświęcenie nowego kościoła

Szczególnym dla parafii był rok 2001. W dniu 5 grudnia była uroczystość poświęcenia nowego kościoła. Połączona ona była z ju­bileuszem 25-lecia formalnego erygowania parafii. Mszy św. prze­wodniczył i poświęcenia kościoła dokonał ordynariusz, ks. bp An­drzej Śliwiński.

Również ks. bp Andrzej Śliwiński Dekretem erygował z dniem Z grudnia 2001r. Kaplicę Miłosierdzia Bożego jako Kaplicę Pub­liczną, z posługą stałego konfesjonału dla całego Elbląga. W Kaplicy trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Parafia na przestrzeni lat

Nasza wspólnota parafialna, licząca ponad pięć tysięcy rodzin, przeżywała różne ważne wydarzenia.

W roku 1981, od 24 września do 4 października przeprowadzono Misje Święta dla dorosłych i dla dzieci. Kolejne Misje św. były przed Jubileuszem 25-lecia parafii w okresie od 21-29 października 2000r. Następne Misje św. przeprowadzone były od 4-12 czerwca 2011r.

Szczególne przeżycia dla parafii to Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej. W roku 1977 przedstawiciele parafian przywieźli obraz z Jasnej Góry, który od 19 listopada wędrował do poszczegól­nych rodzin. W każdej rodzinie pozostawał przez dobę. Kolejne na­wiedzenie obrazu w rodzinach rozpoczęło się 17 listopada 1987r. (wtedy przywieziono pięć obrazów MB, by można było przyspieszyć nawiedzenie). Parafia doświadczyła też łaski nawiedzenia Matki Bożej w Znaku Fatimskim z 20/21 kwietnia 1996r.

  • Nawiedzenie relikwii św. Wojciecha miało miejsce od 18 do 19 maja 1982r. oraz od 25 do 26 maja 1996r.
  • 25 stycznia 2005r. – Peregrynacją Ikony Matki Bożej Sedes Sapientiae.
  • 25 lipca 2005r. – Nawiedzenie relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
  • W latach 2005-2007 (z przerwami) odbywała się peregry­nacja Obrazu Bożego Miłosierdzia do poszczególnych rodzin w pa­rafii.

Wyjątkowym przeżyciem było uroczyste wniesienie relikwii Bł. Jana Pawła II do kościoła w dniu 23 listopada 2012r. Mszy św. przewodniczył Ordynariusz ks. bp Jan Styrna, a kazanie wygłosił Prowincjał Redemptorystów o. Janusz Sok CSsR. Relikwie umieszczone zostały w ołtarzu Jana Pawła II w środkowym „namiocie” kościoła.

Na przestrzeni lat sukcesywnie trwa wyposażanie wnętrza świątyni. Dokonano też wielu zmian, wznoszone są nowe ołtarze-kaplice. W prezbiterium kościoła, przy wejściu oraz w Kaplicy Miłosierdzia Bożego zainstalowane zostały okna witrażowe.

Na Jubileusz. 50-lecia pobytu Redemptorystów w Elblągu oraz 50-lecia Nowenny Nieustannej w dniu 8 października 2007 r. został poświęcony nowy ołtarz-kaplica Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Inne wydarzenia związane z naszym kościołem parafialnym:

  • 20 października 2008 r. – uroczystość poświęcenia nowego ołtarza-kaplicy Chrztu Pańskiego.
  • 24 lutego 2009 r. – poświęcenie nowego ołtarza w Kaplicy Miłosierdzia Bożego.
  • 31 maja 2010r. – poświęcenie nowego ołtarza głównego i prezbiterium.
  • 2013 r. – poświęcenie ołtarza-kaplicy Jana Pawła II.